Услуги
 • Подготовка на проектна документација
 • Изработка на предлог решенија со анализа на исплатливост на инвестиција
 • Изведба на решенија по принцип “клуч-на-рака”
 • Консултантски услуги
 • Корекции на веќе изведени системски решенија од други изведувачи
 • Сервисирање на опрема
Производи
 • Набавка на опрема и инсталација
 • Фотоволтаични панели
 • Мрежни инвертори
 • Инвертори за за островски системи
 • Соларни потопни пумпи
 • Акумулаторски батерии за складирање на енергија
 • Алуминиумски или поцинкувани конструкции за фотонапонски системи
Проекти
 • Мрежно поврзани фотонапонски системи
 • Островски или автономни off-grid фотонапонски системи
 • Net metering
 • Енергетски менаџмент & заштеда

27

БРОЈ НА ПРОЕКТИ

3,300

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВЕДНА ЕНЕРГИЈА (MWh)

6,962

ВКУПНО ИНСТАЛИРАНИ СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ

2,455,916

ИЗБЕГНАТИ ЕМИСИИ НА СО2 (kg)

CLIENTS

We Worked With

We have clients all around the world who've become our long – term partners. It's not tough to get good feedbacks from them cause we always try to bring them the most gorgeous products