27

БРОЈ НА ПРОЕКТИ

3,300

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВЕДНА ЕНЕРГИЈА (MWh)

6,962

ВКУПНО ИНСТАЛИРАНИ СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ

2,455,916

ИЗБЕГНАТИ ЕМИСИИ НА СО2 (kg)
Услуги
 • Подготовка на проектна документација
 • Изработка на предлог решенија со анализа на исплатливост на инвестиција
 • Изведба на решенија по принцип “клуч-на-рака”
 • Консултантски услуги
 • Корекции на веќе изведени системски решенија од други изведувачи
 • Сервисирање на опрема
Производи
 • Набавка на опрема и инсталација
 • Фотоволтаични панели
 • Мрежни инвертори
 • Инвертори за за островски системи
 • Соларни потопни пумпи
 • Акумулаторски батерии за складирање на енергија
 • Алуминиумски или поцинкувани конструкции за фотонапонски системи
Проекти
 • Мрежно поврзани фотонапонски системи
 • Островски или автономни off-grid фотонапонски системи
 • Net metering
 • Енергетски менаџмент & заштеда

CLIENTS

We Worked With

We have clients all around the world who've become our long – term partners. It's not tough to get good feedbacks from them cause we always try to bring them the most gorgeous products