Солар Спектар АГ

Солар Спектар АГ е брзо растечка компанија која е основана во 2011 година со единствена цел дејствување во областа на обновливи извори на енергија главно во изведба на решенија за фотонапонски соларни централи. Инженерскиот кадар во компанијата е комплетно обучен во Германија и ги поседува сите потребни сертификати за квалитетен инженеринг, набавка и изведба на фотонапонски соларни централи.

Имајќи ја потребната експертиза компанијата работи во следните области

 • Изведба на електрични централи од обновливи извори на енергија;
 • Одржување на фотонапонски соларни централи;
 • Проектирање на трафостаници за централи од обновливи извори на енергија;
 • Заштеда на електрична енергија;
 • Мониторирање на фотонапонски соларни централи;
 • Софтвер за енергетски менаџмент;
 • Изработка на физибилити студии во софтверски пакет PV Sol Premium од Valentin GmbH;
 • Изведба и инсталација на соларни пумпни станици (потпони и површински) за наводнување на земјоделски земјишта во места без енергетски приклучок;
 • Изведба и инсталација на системи за греење на топла вода преку фотонапонски панели со паметни греачи;

Наши вредности

 • Прецизна идентификација за потребите на нашите клиенти;
 • Прецизно и комплетно информирање на нашите клиенти пред и после завршување на проектот;
 • Детална изработка на проекти и проценки и извонредба изведба;
 • Обезбедување на системи со висока технологија и доверливост;
 • Нашите високо обучени луѓе инспирираат доверба и гарантираат за нашите квалитети;