Како работи: Со самото приближување на Република Македонија кон Европска Унија мора да се запазуваат трендовите и новитети од областа на фотонапонските соларни централи кои се веќе активни во Западно Европските земји, “net metering-от” дава можност да домаќинствата и сопствениците на компании да произведуваат дел или целосно електрична енергија за сопствени потреби со инсталирање на фотонапонски панели (модули) на сопствените кровови. Произведената електрична енергија се мери преку двонасочно броило и завршува назад во енергетската мрежа. Со секое циклично мерење соларната произведена електрична енергија се прави баланс со потрошената електрична енергија. Со инсталирање на вакви системи се добиваат следните резултати: финансиски бенефит за сопственикот на фотонапонскиот соларен систем, бенефит за животната средина и за целокупното општетство.

Сите
ФВ Електроцентрали MK
ФВ Системи "Паметни куќи" MK
Островски "Off-Grid" Системи MK